Kalendarium

Projekt opracowania monografii p.t. „Historia Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie
i budynku szkolnego przy ul. Powstańców 6a;

Jako pokłosie zorganizowanego w roku 2018 „Jubileuszu 130-lecia edukacji zawodowej
i rzemieślniczej w Chorzowie” powstał pomysł stworzenia monograficznego opracowania, poświęconego historii szkoły i budynku, w którym szkoła mieści się od 1948 roku. Uznaliśmy, że istotnym składnikiem budowania tradycji jest przywiązanie do miejsca, z którym jest się związanym. Takim miejscem jest budynek dawnego Gimnazjum w Królewskiej Hucie, później Gimnazjum Klasycznego im. Odrowążów w Chorzowie. Miejsce to upamiętniają wybitne sylwetki ludzi, nauczycieli i wychowanków, których losy i dokonania na stałe wrosły w mury szkoły, tworząc niezwykłą tkankę tradycji, zwaną czasem „genius loci”. Świadomi tej wartości chcemy przekazać następnym pokoleniom wiedzę o miejscu, z którym sami na trwałe związali swoje życie i swoją przyszłość, pracując w nim i zdobywając wiedzę i umiejętności zawodowe. Wierzymy, że inicjatywa nasza spotka się z zainteresowaniem i będzie trwałym świadectwem przeszłości oraz żywym natchnieniem dla dalszego rozwoju tej zasłużonej dla miasta i regionu placówki szkolnej, jaką jest Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie.
W związku z inicjatywą stworzenia monografii poświęconej szkole i budynkowi dawnego Gimnazjum im. Odrowążów prosimy o nadsyłanie wspomnień, fotografii i dokumentów związanych z naszym zamierzeniem. Oczekujemy, że w ten sposób każdy, kto włączy się dzieło gromadzenia materiałów i faktów, stanie się współautorem opracowania o „swojej” szkole.
1888 – 2 lipca – z inicjatywy Towarzystwa Handlowego (Gewerbeverein) w Królewskiej
Hucie, na bazie szkoły dokształcającej, utworzono klasę rysunku
(zawodowego) dla praktykantów rzemieślniczych.
28 października – powstała klasa języka niemieckiego i rachunków; zajęcia odbywały
się tylko w niedzielę od godziny 13.00 do 15.00 na terenie ówczesnej Szkoły
Podstawowej nr 1;
1889 – naukę przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie zajęcia z języka niemieckiego
i rachunków odbywały się 2 razy tygodniowo wieczorem od godziny 20.00 do 22.00,
lekcje rysunku odbywały się jak poprzednio, w niedzielę od 13.00 do 15.00;
1898 – 15 sierpnia – przejęcie szkoły dokształcającej przez władze miejskie;
1901 – odejście od nauczania niedzielnego i wprowadzenie nowych godzin nauki rysunku w
zwykły dzień tygodnia od 18.00 do 20.00;
1904 – powstanie klasy piekarzy z czasem nauki od 13.30 do 15.39 oraz klasy fryzjerów z
czasem nauki od 14.00 do 16.00;
1905 – w wyniku postępującego zróżnicowania klas według zawodów, dotychczasową
szkołę dokształcającą przekształcono w szkołę zawodową z obowiązkowym
nauczaniem czytania, pisania, rachunków i księgowości;
1906 – 14 listopada – przeniesienie zawodowej szkoły dokształcającej do nowo
wybudowanego budynku straży pożarnej;
1913 – nadanie szkole przez władze miejskie nowego statutu i objecie kształceniem
wszystkich młodocianych do 18 roku życia, zatrudnionych w przemyśle a także
uczniów rzemiosła, tzw. terminatorów; objęcie kierownictwa szkoły przez Leonarda
Wankego;
1923 – przejęcie placówki przez władze polskie i utworzenie Publicznej Szkoły Zawodowej
Dokształcającej pod kierownictwem Teodora Jonika;
1927 – dynamiczny rozwój szkoły, osiągnięcie liczby 39 oddziałów (33 męskich i 6 żeńskich)
skupiających 1183 uczniów;
1933 – 4 grudnia – uroczystości 10-lecia szkoły w reprezentacyjnej sali Hotelu „Reden”;
jubileusz uświetniła szkolna orkiestra i przedstawienie teatralne przygotowane przez
uczniów;
1939 – 1945 – przejęcie szkoły przez okupanta niemieckiego i pod nazwą „Berufschule”
przeniesienie jej do budynku szkolnego przy ul. Ratuszowej;
1945 – styczeń – przeniesienie z uszkodzonego podczas bombardowania budynku szkolnego
sprzętów i pomocy naukowych do dawnej szkoły przy ul. 3 Maja 16;
- 2 marca – wznowienie działalności Dokształcającej Szkoły Zawodowej pod
kierownictwem inż. Jana Wąsa;
1948 – przemianowanie szkoły na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową i przeniesienie jej do
budynku dawnego Gimnazjum Klasycznego im. Odrowążów przy ul. Powstańców 6;
1950 – 1952 – objęcie kierownictwa szkoły przez dyr. Eugeniusza Skawińskiego;
1952 – 1953 – objęcie kierownictwa szkoły przez dyr. Kajetana Janowicza;
1953 – przekształcenie szkoły w Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2, kształcącą w kierunkach:
metalowym, elektrycznym, budowlanym i usługowo-rzemieślniczym; dyrektorem
szkoły zostaje Antoni Wybraniec;
1970 – powstanie Liceum Zawodowego, kształcącego w zawodzie mechanik urządzeń
przemysłowych, mechanik obróbki skrawaniem i elektromechanik urządzeń
przemysłowych;
1972 – objęcie kierownictwa szkoły przez dyr. Zenona Kroczka;
1976 – objęcie kierownictwa szkoły przez dyr. Adama Dobosza;
1978 – z połączenia trzech drużyn na terenie szkoły powstaje szczep harcerski im. Alfonsa
Zgrzebnioka, komendanta I i II powstania śląskiego i nauczyciela przysposobienia
wojskowego w dawnym Gimnazjum Klasycznym im. Odrowążów;
1982 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i otwarcie
trzeciego typu szkoły – Technikum Zawodowego dla Pracujących o specjalności
naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych;
1987 – 27 kwietnia – nadanie szkole sztandaru i imienia Mariana Batko, nauczyciela
matematyki i fizyki w dawnym Gimnazjum Klasycznym im. Odrowążów;
1990 – otwarcie nowego kierunku kształcenia w Liceum Zawodowym – mechanik pojazdów
samochodowych;
1992 – objęcie kierownictwa szkoły przez dyr. Henryka Kawkę; otwarcie Technikum
Samochodowego;
1994 – nawiązanie kontaktu ze szkołą partnerską im. Mariana Batko w Monachium;
w Liceum Zawodowym wprowadzono nowy kierunek – pracownik administracyjno-
biurowy;
1996 – otwarcie Policealnego Studium Zawodowego z klasą technik transportu w specjalności
ruch drogowy;
1998 – 12 marca – umieszczenie na serwerze Uniwersytetu Śląskiego pierwszej szkolnej
strony www;
1999 – otwarcie Liceum Technicznego o profilu mechanicznym;
2002 – przemianowanie szkoły na Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko;
w skład Zespołu wchodziło Technikum Samochodowe, Liceum Profilowane nr 2,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, Technikum Uzupełniające i Liceum
Uzupełniające;
2003 – Początek działalności szkolnego koła wolontariatu „Iskra”;
2007 – Poświęcenie nowego sztandaru szkoły;
2017 – Uroczystość nadania auli szkoły imienia ks. Jana Machy, absolwenta dawnego Gimnazjum;
2018 – 26 stycznia – powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół „Batko”;
- 02 czerwca – uroczyste obchody 130-lecia edukacji rzemieślniczej i zawodowej w Chorzowie;